Koszyk
Wczytywanie
Pokaż Koszyk

Darmowa dostawa od 295 zł

Regulamin programu lojalnościowego

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym.


I. Postanowienia ogólne


1. Program Lojalnościowy organizowany jest przez firmę WLLAM`S E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADZYMN, 05-250, WYSZKOWSKA 16, NIP 125-166-84-57, REGON: 369444685, zwaną dalej „Organizatorem”.


2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników, klientów sklepu www.WNATURAL.pl, którzy w zamian za dokonywanie zakupów otrzymują punkty programu lojalnościowego.


4. Punkty naliczane są automatycznie po każdych zakupach i zostają przypisane do konta Użytkownika PO 14 DNIACH OD OTRZYMANA ZAMÓWIENIA przez użytkownika.


5. Ilość punktów możliwa do otrzymania jest podana przy każdym produkcie na stronie www.WNATURAL.pl.


II. Uczestnicy


1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu www.WNATURAL.pl.


2. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta na www.WNATURAL.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).


3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych przypisanych do konta na stronie www.WNATURAL.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.


III. Zbieranie punktów


1. Punkty programu przypisane są do jednego konta należącego do jednego użytkownika i nie mogą być przekazywane dla żadnego innego konta.


2. Rejestrując konto na stronie Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie na jego koncie punktów programu lojalnościowego, którymi może dysponować wedle własnego uznania.


3. Punkty naliczane będą w stosunku: 1pt za każde 20zł wydane w sklepie www.wnatural.pl


III. Nagrody programu


1. Punkty mogą być wymieniane na nagrody przewidziane w programie i zamieszczone przez Organizatora na stronie: http://www.WNATURAL.pl/programlojalnosciowy


2. Realizacja punktów może być dokonana wyłącznie na nagrody wymienione na stronie programu.


3. Punkty programu nie mogą być wymienione na nagrodę pieniężną, rabat kwotowy ani żaden produkt niewymieniony na stronie programu w zakładce program lojalnościowy.


4. Odebranie wybranej nagrody możliwe jest po uzbieraniu na koncie odpowiedniej liczby punktów programu, których wymagana ilość jest podana przy każdym produkcie.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmieniania i aktualizowania listy dostępnych nagród oraz ich wartości punktowej.


6. Po wybraniu nagrody ilość punktów na koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o ilość zużytą podczas wymiany.


IV. Dostępność regulaminu


1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Programu Lojalnościowego pod adresem:


http://wnatural.pl/regulamin-programu


V. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem Lojalnościowym powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora.


2. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.


VI. Zmiana warunków uczestnictwa


1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.


2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.


3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.


4. Wszelkie informacje związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej wnatural.pl.


VII. Postanowienia końcowe


1. Uczestnik zakładający konto na stronie sklepu wnatural.pl i przystępujący do programu lojalnościowego przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.


2. Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).


3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Lojalnościowego.


4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Newsletter
Subskrybuj